Skip to content

Privacybeleid

Logopedie Spectrum NEDERLAND B.V. | VERSIE 1.2 | november 2022 | LM

Logopedie Spectrum Nederland B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopedie Spectrum Nederland B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacbeleid.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jou persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als logopediepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Logopedie Spectrum Nederland B.V.
Koningsspil 47
7773 NJ Hardenberg

e: contact@logopediespectrum.nl
t: 06-48593761

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Logopedie Spectrum Nederland B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het leveren van logopedische zorg van intake tot afsluiting.
 • Rapportage aan en/of overleggen met andere professionals (huisartsen, specialisten, school,
 • kinderdagverblijf, audiologisch centrum, etc.).
 • Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV).
 • Financiële administratie.

Door onze behandelovereenkomst te ondertekenen geef je Logopedie Spectrum Nederland B.V. toestemming jouw persoonsgegevens of dat van je kind voor bovenstaande doeleinden te gebruiken.

Voor de bovenstaande doeleinden kan Logopedie Spectrum Nederland B.V. de volgende persoonsgegevens van jou of je kind vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Huisarts
 • Verzekeringsgegevens
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Gegevens over de gezondheid
 • Verwijzer/specialist
 • Etnische afkomst

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Elektronisch patiëntendossier (EVRY)
 • Versturen van Zorgmail (VANAD Enovation)
 • Klanttevredenheidsonderzoek (Qualizorg)
 • Kwaliteitstoets (HCA)
 • Financiële administratie (Adyacc)
 • ICT, beveiligde server (Jellema Automatisering)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Logopedie Spectrum Nederland B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden 15 jaar vanaf het achttiende levensjaar bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Logopedie Spectrum Nederland B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons computer- en administratiesysteem.
 • We zorgen voor encryptie van gegevens of verzending via een beveiligde verbinding. Logopedische verslagen worden via de beveiligde e-mailverbinding van Zorgmail verzonden.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Papieren dossiers worden in een afsluitbare dossierkast opgeslagen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van dit Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Logopedie Spectrum Nederland B.V.

Koningsspil 47
7773 NJ Hardenberg

e: contact@logopediespectrum.nl
t: 06-48593761

Aanmelden voor logopedie?

Bel 06-48593761

Of gebruik het aanmeldformulier.